Fokusområde

Vold i nære relationer

Hvert år udsættes mange kvinder og mænd for fysisk, psykisk, seksuel, økonomisk eller anden vold af en nær relation. Vold i nære relationer er en kompleks problemstilling, som kan have forskellig form, karakter, årsag og virkning.

Indhold

Social- og Boligstyrelsens viden om vold i nære relationer er fordelt i tre indgange: Viden og temaer, sociale indsatser samt oversigt over relevante udgivelser.

Vidste du...
Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Vil du se flere tal om kvinder på krisecenter, så besøg vores data- og rapportbank:

Find data- og rapportbanken her

Vold i nære relationer

Social- og Boligstyrelsen definerer vold i nære relationer som:

”Vold, som udøves i en nær relation, er en handling eller hændelse, der – uanset formålet – er egnet til at krænke den udsatte persons integritet eller skræmme, smerte eller skade personen fysisk eller psykisk. Nære relationer omfatter en nuværende eller tidligere partner, et familiemedlem eller en anden person i den udsatte persons nære, private netværk.”

En nær relation kan både være en nuværende eller forhenværende tæt relation i den private sfære og en relation, som ikke nødvendigvis opleves eller har været oplevet som en positiv relation.

Karakteren af de voldelige handlinger

Vold i nære relationer omfatter verbale, nonverbale, digitale og fysiske handlinger. Volden kan være en intenderet handling, fx bevidst være rettet mod at skade eller skræmme den udsatte person, eller en handling, der sker i affekt, fx i afmagt eller aggression.

Vold i nære relationer består ofte af et mønster af voldelige handlinger, som virker intimiderende, og som udspringer og vedligeholdes af den udøvende persons ønske om at styre, kontrollere eller påvirke den udsatte person. Konsekvensen af dette kan være, at den udøvende persons vilje, behov og ønsker efterleves på bekostning af den udsatte persons vilje, behov, ønsker og frihed til selvstændighed og medbestemmelse.

Vold i nære relationer forekommer på tværs af køn, kulturer og socioøkonomiske samfundslag. Undersøgelser peger på, at både mange kvinder og mænd hvert år udsættes for vold af en nær relation, og at flere kvinder end mænd udsættes for volden.

Vold i nære relationer kan komme i mange former og variere i grovhed, hyppighed og varighed. Blandt de mest udbredte former for vold i nære relationer er:

  • Fysisk vold fx skub, spark eller slag
  • Psykisk vold fx manipulation, kontrol eller trusler
  • Seksuel vold fx uønsket intim berøring, sex eller deling af intime billeder.

Foruden ovennævnte opererer Social- og Boligstyrelsen også med voldsformerne: materiel vold, økonomisk vold, digital vold, indirekte vold, æresrelateret vold og stalking.

En voldsproblematik kan omhandle én voldsform, men kan også bestå af flere voldsformer samtidigt eller adskilt over tid.

Voldsproblematikker er ofte forbundet med stor skyld og skam. Personer, der udsættes for vold i nære relationer, kan have svært ved selv at erkende det. De kan føle sig skyldige, bagatellisere og bortforklare volden - mekanismer, der også gradvist kan være med til at normalisere volden.

Samtidig kan voldsudsatte personer ofte opleve ensomhed og isolation. Det kan være en strategi i voldsudøvelsen at isolere den voldsudsatte person fra øvrigt netværk. Den voldsudsatte person kan også isolere sig selv som følge af følelsen af skyld og skam.

Disse omstændigheder kan medvirke til, at den voldsudsatte person ikke bryder med den voldelige relation, og at begge parter forsøger at skjule volden og afholder sig fra at søge hjælp.

Integreret og rutinemæssig opsporing af vold er derfor afgørende for at øge muligheden for, at voldsudsatte personer modtager støtte, før problemerne vokser sig større og volden eventuelt eskalerer.

Vold i nære relationer kan være en alvorlig problematik med sundhedsmæssige, økonomiske og sociale omkostninger.

Undersøgelser peger bl.a. på, at mange kvinder på krisecentre, der har oplevet fysisk, psykisk eller seksuel vold, har alvorlige symptomer på enten PTSD eller kompleks PTSD. Studier peger også på, at der for både mænd og kvinder er en særskilt sammenhæng mellem psykisk vold og hhv. angst, depression og PTSD.

I værste fald kan volden ende med drab.

Anbefalinger til en kommunal indsats mod vold i nære relationer

Læs Social- og Boligstyrelsens anbefalinger til, hvordan I som kommune kan styrke indsatsen mod vold i nære relationer, så flere voldsudsatte personer får den rette hjælp, før volden eskalerer eller intensiveres.

Læs mere om anbefalingerne her