Fokusområde

Forebyggende og støttende indsatser til børn og unge

Kommunen skal tilbyde særlig støtte til børn og unge, der har behov for det som følge af sociale problemer og/eller nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Støtten tilrettelægges ud fra en konkret og individuel vurdering af barnet eller den unge og familiens behov, forhold og forudsætninger.

Indhold

Social- og Boligstyrelsens viden om forebyggende og støttende indsatser til børn og unge er fordelt i tre indgange: Viden og temaer, sociale indsatser samt oversigt over relevante udgivelser.

Vidste du...
Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Vil du se flere tal om foranstaltninger til børn og unge, så besøg vores data- og rapportbank:

Find data- og rapportbanken her

Om forebyggende og støttende indsatser til børn og unge

Kommunen skal tilbyde støttende indsatser til børn, unge og familier, der har behov for det. Hjælpen ydes efter bestemmelserne om støttende indsatser, som fremgår af kapitel 4 i barnets lov.  

Indsatserne iværksættes for at sikre, at børn og unge i alderen 0-22 år, som har brug for særlig støtte, kan opnå de samme muligheder for omsorg, læring, personlig udvikling, trivsel, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

Hjælp og støtte kan også iværksættes med henblik på at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten for barnet/den unge eller familien, fx hvis støttebehovet udspringer af en funktionsnedsættelse.

 

Tidlig og helhedsorienteret indsats

Den forebyggende eller støttende indsats skal ske tidligt og være helhedsorienteret, så problemer så vidt muligt forebygges og afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien.

Kommunen kan tilbyde forskellige former for hjælp og støtte, som kan være målrettet barnet eller den unge eller hele familien.

Der kan iværksættes støtte efter en afdækning (jf. § 19) eller efter en børnefaglig undersøgelse (jf. § 20).

Kommunen kan jf. barnets lov § 32, stk. 1 træffe afgørelse om en eller flere af følgende støttende indsatser:

 1. Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted el.lign. 
 2. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet.
 3. Udpegning af en fast kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien.
 4. Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge og i den forbindelse udbetaling af godtgørelse til den unge.
 5. Familiebehandling eller behandling af barnet eller den unge.
 6. Familieanbringelse i form af et døgnophold for både forældremyndighedsindehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie eller på et børne- og ungehjem, jf. § 43, eller i et botilbud, jf. § 107 i lov om social service.
 7. Støtteophold i en almen plejefamilie, i en forstærket plejefamilie, i en specialiseret plejefamilie, i en netværksplejefamilie eller på et børne- og ungehjem, jf. § 43.
 8. Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte.

 

Når kommunen modtager en underretning/henvendelse vedr. bekymring for et barn eller en ung, har kommunen pligt til at sikre, at der foretages en systematisk vurdering af, hvorvidt barnet eller den unge må antages at have behov for særlig støtte.

 

Dette gøres gennem en screening, jf. § 18, hvor der tages stilling til, om der er tale om en problemstilling, som:

 1. ikke kræver yderligere afdækning
 2. kræver yderligere afdækning, jf. § 19
 3. kræver en børnefaglig undersøgelse, jf. § 20.

Der kan iværksættes tidligt forebyggende indsatser efter §§ 30-31 alene på baggrund af screeningen, mens støttende indsatser efter § 32 kan iværksættes på baggrund af en afdækning, jf. § 19, en børnefaglig undersøgelse, jf. § 20, en ungefaglig undersøgelse, jf. § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller sideløbende hermed.

Med mindre der er tale om en anbringelse, er det ikke et krav, at der udarbejdes hhv. en barnets plan eller en ungeplan, som fastsætter målene for indsatsen.

Anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen

Partnerskab om Børnene Først har udarbejdet syv anbefalinger om børneinddragelse i sagsbehandlingen. Anbefalingerne er målrettet både ledere og medarbejdere, der arbejder på myndighedsområdet i landets kommuner, og er udarbejdet for at klæde kommunerne på til at arbejde med børneinddragelse i forbindelse med barnets lov.

Læs anbefalingerne her