Fokusområde

Voksne med udviklingshæmning

Ved udviklingshæmning ses en forsinket eller mangelfuld udvikling af fx kognitive, sproglige, motoriske og sociale færdigheder. Udviklingshæmning dækker over et bredt spektrum, og der kan være stor forskel på, hvordan den enkelte klarer sig i hverdagen.

Indhold

Social- og Boligstyrelsens viden om voksne med udviklingshæmning er fordelt i tre indgange: Viden og temaer, sociale indsatser samt oversigt over relevante udgivelser.

Vidste du...
Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Vil du se flere tal om voksne med udviklingshæmning, så besøg vores data- og rapportbank:

Find data- og rapportbanken her

Om voksne med udviklingshæmning

Udviklingshæmning er betegnelsen for en række funktionsnedsættelser, der i forskellig grad medfører en forsinket eller mangelfuld udvikling af kognitive, sproglige, motoriske og sociale evner og færdigheder.

Udviklingshæmning viser sig oftest i løbet af barndommen og påvirker i varierende grad den enkeltes mulighed for at lære at mestre almindelige daglige livsfunktioner.

Typisk har mennesker med en alvorlig grad af udviklingshæmning behov for hjælp til at varetage selv de mest basale behov gennem omfattende pleje, omsorg og tryghed døgnet rundt.

Mennesker med en mindre grad af udviklingshæmning kan varetage deres eget liv med mindre vejledning og støtte. De kan ofte klare et arbejde på et vist niveau og leve selvstændigt eller med tilknytning til et bo- og støttetilbud.

Andre kan dog have så gennemgribende psykiatriske lidelser, adfærdsforstyrrelser og/eller sociale problemer, at de har behov for omfattende støtte til at klare hverdagslivet.

WHO´s diagnoseliste, ICD 10, inddeler udviklingshæmning i fire sværhedsgrader:

  • Lettere grad: IQ-område 50-69. Medfører sædvanligvis indlæringsvanskeligheder i skolen. Mange voksne kan arbejde, klare sig socialt og bidrage til samfundet.
  • Middelsvær grad: IQ-område 35-49. De fleste kan i nogen grad klare egenomsorg. Voksne behøver støtte for at klare sig i samfundet.
  • Sværere grad: IQ-område 20-34. Behøver vedvarende støtte og hjælp.
  • Sværeste grad: IQ-område under 20. Medfører alvorlige begrænsninger i egenomsorg, kommunikation og bevægelighed. Kræver vedvarende pleje.

Gode muligheder for at udvikle sig

Selv om udviklingshæmning har betydning for den enkeltes forudsætninger for at mestre forskellige hverdagssituationer, påvirkes udviklingsmulighederne også af andre faktorer som fx personlige egenskaber, opvækstvilkår og sociale forhold.

Med den rette og individuelt tilpassede støtte vil de fleste have gode muligheder for udvikle sig og opnå øget livsmestring.

Personer med udviklingshæmning kan variere i niveauet af funktionsnedsættelse og deraf variere i graden af støttebehov.

Når man beskriver funktionsniveauet for mennesker med udviklingshæmning, er det derfor vigtigt at pointere, at der vil være væsentlige forskelle i den enkeltes evne til at klare sig i hverdagen.  

Et menneske med udviklingshæmning har en forsinket eller mangelfuld udvikling af kognitive evner. Funktionsniveauet kan typisk være påvirket af:

  • Kommunikative vanskeligheder
  • Vanskeligheder med at forstå og tilpasse sig samfundets gældende krav, og dermed også ofte svært ved at begå sig i sociale sammenhænge
  • Manglende eller nedsat evne til at forudse konsekvenser af egen eller andres handling
  • Nedsat opmærksomhedskapacitet og koncentrationsbesvær
  • Hukommelsesvanskeligheder og nedsat eller manglende evne til at forestille sig og planlægge fremtidens mål
  • Følelsesmæssige og/eller adfærdsmæssige problemer og/eller ledsagehandicap, som fx spastisk lammelse, epilepsi, sansedefekter, medfødte misdannelser eller en adfærdsforstyrrelse eller psykisk lidelse.

Personer med udviklingshæmning har en øget risiko for flere samtidige diagnoser (komorbiditet). Det vil sige, at de typisk lider af somatiske sygdomme eller psykiske vanskeligheder sammen med udviklingshæmningen.

Samtidig er der en øget risiko for, at omverdenen ikke opdager deres sygdomme og mistrivsel. Det kan skyldes flere omstændigheder, bl.a. at symptombilledet kan være diffust, og at personen selv kan have svært ved at forklare, hvordan han eller hun har det.

Årsagerne til komorbiditeten kan være mange, men kan overordnet sammenfattes i faktorer, der knytter sig til genetik, sociale forhold, miljø eller livsstil.

Der er en række faktorer, som kan virke enten beskyttende eller udgøre en særlig risiko i forhold til, hvordan funktionsnedsættelsen kommer til udtryk, og hvilken betydning den får for den enkelte person med udviklingshæmning.

Faktorerne kan anskues ud fra tre niveauer: et individuelt, et socialt og et strukturelt niveau.

Risiko- og beskyttelsesfaktorerne udgøres af karakteristika, begivenheder eller processer, som kan være biologisk, psykologisk eller socialt betingede.

De livsomstændigheder, som personer med udviklingshæmning lever under, er altså ikke alene forårsaget af udviklingshæmningen. De er i et stort omfang også præget af forskellige sociale relationer og samfundsmæssige strukturer.

De beskyttende faktorer på det individuelle niveau kan udvikles eller fastholdes, afhængigt af i hvilken grad den enkelte bliver støttet i sin udvikling og kompenseret for sit handicap