Fokusområde

Børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser

ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser kan give børn og unge problemer med opmærksomhed, hyperaktivitet og impulsivitet i forskellige grader og kombinationer. De vil derfor ofte have brug for forskellige typer af støtte til at mestre hverdagen.

Indhold

Social- og Boligstyrelsens viden om børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser er fordelt i tre indgange: Viden og temaer, sociale indsatser samt oversigt over relevante udgivelser.

Vidste du...
Dette indhold kræver cookies Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt. Læs mere om cookies herunder.
Hvis du accepterer cookies skal du genopfriske siden (CTRL+F5), når du vender tilbage.
Læs mere og acceptér cookies her

Vil du se flere tal om børn og unge med ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser, så besøg vores data- og rapportbank:

Find data- og rapportbanken her

Om børn og unge med ADHD

ADHD (herunder ADD) kan have meget forskelligt udtryk fra barn til barn, og derfor er det også vigtigt, at en indsats tilrettelægges på en måde, så den passer til det enkelte barns udfordringer.

ADHD kategoriseres internationalt som en hyperkinetisk forstyrrelse. Årsagen til ADHD er ikke kendt. Man ved, at der er en arvelig sammenhæng, men både biologiske, sociale og miljømæssige forhold kan ligeledes have betydning for, om udfordringerne udvikler sig i en grad, der kræver en socialfaglig indsats.

I WHO's seneste klassifikationssystem ICD-11, der også skal udrulles i Danmark, vil der være tre undergrupper for ADHD og opmærksomhedsforstyrrelser:

 1. En gruppe, der først og fremmest har opmærksomhedsforstyrrelse (uopmærksomhed)
 2. En gruppe, der først og fremmest er hyperaktive og impulsive
 3. En gruppe, der har en kombination af opmærksomhedsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet.

Alle børn kan på tidspunkter i deres udvikling have vanskeligheder med opmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet i lettere, moderat eller i svær grad. Hos nogle får udfordringerne dog en karakter, hvor der er behov for særlig hjælp og støtte, og i nogle tilfælde kan der stilles en diagnose.

I ICD-10 var det et krav, at adfærden skulle kunne iagttages i flere arenaer, som fx skole/job og hjem. Dette er ændret i ICD-11 til, at symptomerne skal udvises på tværs af adskillige domæner, samtidig med at det præciseres, at dette kan variere som følge af struktur og krav i de forskellige kontekster.

At leve med ADHD eller en anden opmærksomhedsforstyrrelse kan betyde, at man:

 • Mangler koncentration og overblik
 • Har svært ved opmærksomheds- og energistyring
 • Har problemer med at beregne, hvor lang tid ting tager
 • Oplever uro i kroppen (ydre såvel som indre uro)
 • Oplever overdreven og ukontrolleret tankevandring
 • Er impulsiv og har svært ved at gennemtænke konsekvenser
 • Har problemer med at indgå i socialt samspil og løse konflikter på en velovervejet måde.

Disse udfordringer kan gøre det svært at få hverdagen til at hænge sammen, både for voksne og for børn og unge.

Børn og unge med ADHD eller opmærksomhedsforstyrrelser opleves ofte som impulsive, urolige og uopmærksomme. Deres hjerner arbejder anderledes end andres, og de skal ofte bruge betydelig mere energi på at tolke, opfatte og sortere i daglige indtryk, end andre børn og unge. Men de vil også ofte opleves som sjove, energiske, idérige og med en stærk retfærdighedsfornemmelse.

Vanskelighederne udvikler sig og ændrer sig ud fra de situationer, som barnet befinder sig i, og problemerne kan derfor ændre karakter og sværhedsgrad.

Hele familiens situation påvirkes, hvis et barn eller ung har ADHD eller opmærksomhedsforstyrrelser.

Denne påvirkning er dobbeltsidig: Når et barn har ADHD, påvirker det forældrenes stressniveau og kan fx føre til udvikling af depression. Det påvirker deres måde at opdrage og være forældre på, både over for barnet og overfor eventuelle søskende. Og det indvirker igen på udviklingen af barnets problematikker.

Grundet den arvelige sammenhæng vil en af barnets forældre også ofte selv have lignende udfordringer. Det samme gælder eventuelle søskende. Derfor kan det være væsentligt at have blik for hele familien, når man tilrettelægger indsatser.

Mange børn og unge med ADHD har også andre problemstillinger eller diagnoser såsom:

 • Adfærdsforstyrrelser
 • Sproglige vanskeligheder
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Motoriske vanskeligheder
 • Autisme.

Derudover er de i forhøjet risiko for at udvikle angst, depression og mistrivsel.

Det er vigtigt, at børn og unge med ADHD, samt deres forældre, får tilbudt relevant støtte og behandling så tidligt som muligt, da dette ofte er en forudsætning for, at barnet eller den unge får mulighed for at udvikle sig og på sigt deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Anbefalinger for god kvalitet i indsatsen for børn og unge med ADHD og/eller autisme

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet syv anbefalinger for god kvalitet i indsatsen for børn og unge med ADHD, autisme eller lignende vanskeligheder i alderen 0-18 år.

Læs mere om anbefalingerne her

Anbefalinger for god kvalitet i kommunernes indsats mod overgreb mod børn og unge

Social- og Boligstyrelsens videnscenter SISO har udarbejdet en række anbefalinger til kommunernes arbejde med overgreb mod børn og unge.

Læs mere om anbefalingerne her